صحبت در زمینه اهمیت امنیت شبکه کافی است. موسم عمل است! .متاسفانه محتوای بسیاری از دوره های امنیت شبکه ، طرح مسایل تئوری محض ، تشریح اهمیت امنیت شبکه و معرفی استاندارد های این حوزه است و کمتر راهکارهای عملیاتی دقیق فنی جهت ارتقا سطح امنیت شبکه به ادمین ها ارائه میگردد .خوشبختانه با اهتمام صورت گرفته در بحث امنیت شبکه در سطح کشور ، بخشی در وب سایت ((مرکز مدیریت راهبردی افتا نهاد ریاست جمهوری)) تحت عنوان اسناد مقاوم سازی، در دسترس قرار داده شده است:


این لیست ، مشتمل بر مجموعه ای بسیار مفصل و ارزشمند از راهکار های کاملا عملیاتی جهت ارتقا سطح امنیتی حوزه های مختلف شبکه است.

برخی از محتویات ارائه شده  شامل موارد ذیل است:

  • پیکربندی امن Mikrotik RouterOS (32 صفحه)
  • پیکربندی امن Microsoft IIS 8.0 (66 صفحه)
  • پیکربندی امن Microsoft Windows Server 2012 (85صفحه)
  • پیکربندی امن VMWare ESXi 5.5 (64 صفحه)
  • پیکربندی امن پایگاه داده Microsoft SQL Server 2012 (44صفحه)
  • پیکربندی امن Cisco IOS 12 (51صفحه)
  • و...
قطعاً در صورت تعریف پروژه های ارتقا امنیت شبکه در سازمانها ،مطالعه این اسناد کمک شایانی به ادمین های شبکه در راستای اعمال تمهیدات فنی امنیتی خواهد نمود .

لینک وب سایت : لینک