با استفاده از شبکه هاي حسگر می توان از حسگرها به صورت فراگیر استفاده کرد . به این ترتیب می توان شاخص هاي محیطی را اندازه گیري و درك نمود و در آنها دخالت کرد، و این کار را می توان از اکو سیستم ظریف ومنابع طبیعی به محیط هاي شهري انجام داد. گسترش این دستگاه ها در یک شبکه ارتباطی سبب ایجاد پدیده اي می شود که به آن اینترنت اشیا گفته می شود و در این فناوري حسگرها و محرك ها به شکلی یکپارچه با محیطزیست اطراف ما ترکیب شده و اطلاعات در سرتاسر سیستم ها به نحوي پخش می شود که یک تصویر مشترك ، ایجاد نماید. این فناوري که با نوآوري هاي اخیر در بسیاري از فناوري هاي گوناگون بی سیم مانندRFIDتعبیه شده و گره هاي محرك، تحریک شده است سبب شده اینترنت اشیا از دوران نوپا بودن خود خارج شود وتبدیل به فناوري انقلاب بعدي شود که سبب تبدیل اینترنت به یک نوع اینترنت خاص براي آینده می شود . این مقاله در مورد نسل سوم اینترنت یعنی وب معنایی( وب سمنتیک) انجام گرفته است. که در آن کاربران و تحلیل کنندگان آن اشیاء بوده و تعامل بین آنها صورت می گیرد نه انسان ها. این نوع تعامل سبب رسیدن به خانه اي هوشمند و نهایتا شهري هوشمند خواهد بود که در آن به بررسی اینترنت اشیاء و چالشهاي پیش رو در رسیدن به شهري هوشمند پرداخته می شود. متد پیشنهادي براي تعامل اشیاء، استفاده از محیط هاي ابري در جهت بهبود
کیفیت تعاملات و مرتفع کردن چالشهاي آن با توجه به خصوصیات ابر میباشد.مشخصات فایل :

نوع فایل :rar

حجم فایل : 256KB 

رمز عبور : rouhaninezhad.ir

لینک دانلود مستقیم:  دانلود